1. ČINNOSŤ SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA

Spoločnosť TOP INVEST GROUP s.r.o., Ľudovítová 74, 951 44 Ľudovítová, IČO: 36781703, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 19975/N, je samostatný finančný agent (SFA), ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie na základe rozhodnutia čísloOPK-1485/2007-PLP vydaného Národnou bankou Slovenska, na základe písomných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami (poisťovňami), ktoré majú nevýhradnú povahu finančnej inštitúcie.

SFA je zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v zmysle § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v zozname samostatných finančných agentov v podregistri pre sektor poistenia alebo zaistenia pod registračným číslom 55065. Zápis finančného agenta v registri Národnej banky Slovenska (NBS) je možné overiť na internetovej adrese www.nbs.sk, sekcia dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom.

2. PREPOJENIE NA FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Žiadna finančná inštitúcia, s ktorou má SFA uzavretú zmluvu o sprostredkovaní, alebo osoba ovládajúca danú finančnú inštitúciu, nemá žiadny priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v TOP INVEST GROUP s.r.o. TOP INVEST GROUP, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní.

3. INFORMÁCIE OHĽADOM SPOLUPRÁCE S FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI

Na požiadanie klienta mu budú oznámené obchodné mená všetkých finančných inštitúcií, pre ktoré SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy, pričom klient berie na vedomie, že tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tig.sk.

4. POPLATKY

Spoločnosť TOP INVEST GROUP s.r.o. neúčtuje klientom za služby finančného sprostredkovania žiadne poplatky. Za poskytovanie finančných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky v zmysle cenníka služieb a všeobecných obchodných podmienok finančnej inštitúcie. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od sprostredkovaného finančného produktu ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje podľa podmienok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačného systému je TOP INVEST GROUP s.r.o., Ľudovítová 74, 951 44 Ľudovítová, IČO: 36781703, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 19975/N(ďalej len „Prevádzkovateľ“) a sprostredkovateľom podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov je príslušný podriadený finančný agent (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Účelom spracúvania osobných údajov je finančné sprostredkovanie zmysle zákona č. 186/2009 Z. z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFS“).Získané osobné údaje budú spracované v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk poistných produktov a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu podľa § 31 ZoFS: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Dotknutými osobami sú najmä: klienti a potenciálni, ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie.

Osobné údaje klienta sú sprístupňované tretím osobám na základe písomnej zmluvy.

Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom/spolupracovníkom. Prevádzkovateľ oznamuje klientovi, že osobné údaje môžu byť poskytnuté finančným inštitúciám s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a ktorých zoznam je uvedený na internetovej stránke Spoločnosti.

Osobné údaje nebudú zverejnené. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou prípadov ak zákon neustanovuje inak (napr. OÚ sprístupniť v prípade trestného konania, daňového konania a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla.

Odoslaním kontaktného formulára na týchto webových stránkach súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní zástupcom Prevádzkovateľa za účelom využitia sprostredkovateľských služieb alebo za účelom riešenia inej Vami uvedenej požiadavky.

Záujemca udeľuje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním podľa § 13 zákona o ochrane osobných údajov, a to ich odoslaním na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa, a to v rozsahu a za účelom potrebných na finančné sprostredkovanie pre finančnú inštitúciu, ktoré sú uvedené v príslušnej dokumentácii určenej pre klienta a potenciálneho klienta.

Osoba, ktorej osobné údaje boli Prevádzkovateľom získané tieto informácie sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné a pravdivé. Táto osoba sa zaväzuje berie na vedomie, že akúkoľvek zmenu vo svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámi Prevádzkovateľovi.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania dotknutou osobou, ak nie je dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené inak.

6. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z. z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ/kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI A PRÁVNE NÁSLEDKY UZATVORENIA ZMLUVY

Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.

základné kontakty

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
Odbojárov 4619
955 01 Topoľčany


© 2021 TOP INVEST GROUP s.r.o.