Skip to main content

1. IDENTIFIKÁCIA SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA

Spoločnosť TOP INVEST GROUP s.r.o., Ľudovítová 74, 951 44 Ľudovítová, IČO: 36781703, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka 19975/N, je samostatný finančný agent (SFA), ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie na základe rozhodnutia číslo OPK-1485/2007-PLP vydaného Národnou bankou Slovenska, na základe písomných zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami (poisťovňami), ktoré majú nevýhradnú povahu.

SFA je zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska v zmysle § 13 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v zozname samostatných finančných agentov pod registračným číslom 55065 (pôvodné registračné číslo PAG055065), číslo rozhodnutia OPK-1485/2007-PLP, 100-000-153-511/sp:NBS1-000-028-046 (15.02.2019) v podregistri pre: sektor poistenia alebo zaistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Zápis finančného agenta v registri Národnej banky Slovenska (NBS) je možné overiť na internetovej adrese https://regfap.nbs.sk/search.php.

2. PREPOJENIE NA FINANČNÉ INŠTITÚCIE

Spoločnosť ani jej podriadení finanční agenti nemajú v žiadnej poisťovni ani inej finančnej inštitúcii, s ktorou spolupracujú kvalifikovanú účasť (1)  na základnom imaní, ani na hlasovacích právach.

Žiadna poisťovňa, iná finančná inštitúcia alebo osoba ovládajúca poisťovňu alebo inú finančnú inštitúciu s ktorou Spoločnosť spolupracuje nemá v Spoločnosti ani u jej podriadených finančných agentov kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach.

(1) Kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vypočítaných podľa osobitného predpisu, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby.

3. INFORMÁCIE OHĽADOM SPOLUPRÁCE S FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI

Na požiadanie klienta mu budú oznámené obchodné mená všetkých finančných inštitúcií, pre ktoré SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy, pričom klient berie na vedomie, že tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tig.sk.

4. POPLATKY

Finančný agent nesmie od klienta alebo potenciálneho klienta prijímať akékoľvek plnenia peňažnej alebo nepeňažnej povahy. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

Spoločnosť TOP INVEST GROUP s.r.o. neúčtuje klientom za služby finančného sprostredkovania žiadne poplatky. Za poskytovanie finančných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky v zmysle cenníka služieb a všeobecných obchodných podmienok finančnej inštitúcie. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od sprostredkovaného finančného produktu ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla.

5. ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI A PRÁVNE NÁSLEDKY UZATVORENIA ZMLUVY

Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.
Podmienky sprostredkúvaného úverového produktu a právne následky uzavretia zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zmluvy o úvere, ktorou sa daný produkt dojednáva a úverových podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká zmluva o úvere odvoláva.

Uzavretím zmluvy o úvere, ktorej predmetom je sprostredkovávaný úverový produkt vzniknú klientovi nároky na poskytnutie úveru za podmienok uvedených v zmluve o úvere a zároveň povinnosť splatiť veriteľovi úver vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere.

Podstatné náležitosti zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Obchodného zákonníka (OBZ), Občianskeho zákonníka (OZ), osobitných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie úverov, ako zákone o bankách a zákone o spotrebiteľských úveroch. Zmluva o úvere obsahuje najmä výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, záväzok dlžníka peňažné prostriedky vrátiť, výšku úrokov za poskytnuté peňažné prostriedky.

Právnym následkom uzavretia zmluvy o úvere je pre klienta povinnosť splácať úver v zmysle  a za podmienok dohodnutých s finančnou inštitúciou.

Podstatné náležitosti zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení sú definované zákonom č.650/2004 Z.z. v príslušnom znení a následne v Občianskom zákonníku. Uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení vznikne klientovi povinnosť platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a oprávnenie na plnenie v prípade, ak k dôjde k splneniu podmienok zo strany klienta. Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vznikne právo na príspevky a oprávnenie nakladať s vloženými finančnými prostriedkami v zmysle zákona.

Podstatné náležitosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení sú definované zákonom č.43/2004 Z.z. v príslušnom znení a následne v Občianskom zákonníku. Uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vznikne klientovi povinnosť platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie a oprávnenie na plnenie v prípade, ak k dôjde k splneniu podmienok zo strany klienta. Dôchodkovej správcovskej dôchodkovej spoločnosti vznikne právo na príspevky a oprávnenie nakladať s vloženými finančnými prostriedkami v zmysle zákona.

6. OCHRANA PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

Sektor poistenia a zaistenia
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Ďalej je systém ochrany zabezpečovaný vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia. Pri investičnom životnom poistení je ochrana zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára. V prípade insolventnosti alebo hrozby insolventnosti poisťovne sú v príslušnom zákone číslo 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené mechanizmy na predídenie, prípadne zmiernenie následkov takejto situácie.

Sektor starobného dôchodkového sporenia
Starobné dôchodkové spoločnosti sa spravuje ustanoveniami zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení. Tieto sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska a depozitára spoločnosti, ktorý vykonáva kontrolu nad činnosťou dôchodkovej spoločnosti. V prípade zlyhania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je okrem inštitútu ozdravného plánu, nútenej správy zabezpečený aj prevod klientskeho kmeňa na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá vstúpi do všetkých práv a povinností spoločnosti voči sporiteľovi zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa ručí za záväzky dôchodkovej správcovskej spoločnosti v plnom rozsahu v rámci rezervného fondu solidarity.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne.

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
Doplnkové dôchodkové spoločnosti sa spravuje ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska a depozitára spoločnosti, ktorý vykonáva kontrolu nad činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V prípade zlyhania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je okrem inštitútu ozdravného plánu, nútenej správy zabezpečený aj prevod klientskeho kmeňa na inú dôchodkovú spoločnosť, ktorá vstúpi do všetkých práv a povinností spoločnosti voči sporiteľovi zo zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení.

7. SŤAŽNOSTI

Potenciálny klient a klient môžu podať na Spoločnosť sťažnosť v rozsahu a za podmienok upravených v Reklamačnom poriadku, ktorý sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti www.tig.sk.

8. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, v zmysle zákona č.335/2014 Z.z. o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ak naša spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ/kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.