Skip to main content

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nižšie uvedeným informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť TOP INVEST GROUP, s.r.o., so sídlom Ľudovítová 74, 95144 Ľudovítová, IČO: 36 781 703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19975/N (ďalej len „TIG“).

Právny základ, účel a rozsah spracovávania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoFS“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o AML“).

Osobné údaje spracovávané nad zákonný rámec sú spracovávané na základe súhlasu dotknutých osôb (Vás, rodinných príslušníkov a pod.).

Osobné údaje Vašich rodinných príslušníkov spracovávame na základe súhlasu.

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Účelom spracúvania osobných údajov Vašich rodinných príslušníkov je poskytovanie služieb finančného sprostredkovania podľa ZoFS.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa ZoFS a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov Vašich rodinných príslušníkov je: meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnanie, zdravotný stav, záujmy, príjmy a výdaje.

Osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na základe oprávneného záujmu - teda bez potreby získania súhlasu, a to v prípade oslovovania už existujúcich klientov TIG.

Osobné údaje na účely marketingu sa získavajú na základe súhlasu pri oslovovaní budúcich klientov TIG.

Rozsah osobných údajov na účely marketingu je: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel.č. a e-mail.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Zodpovedná osoba určená na ochranu osobných údajov

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Kategórie osobných údajov

TIG spracováva bežné kategórie osobných údajov, ako i v niektorých prípadoch informácie o zdravotnom stave – osobitná kategória osobných údajov.

Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje

Vaše osobné údaje pochádzajú priamo od osoby, ktorá požaduje pre seba finančnú službu, alebo v osobitných prípadoch aj od tretej osoby (napr. rodinný príslušník, alebo ak Vás napr. poistí iná osoba).

Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou TIG je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s TIG. Ide o servisné spoločnosti, ako napr. advokátske kancelárie, finančné inštitúcie, u ktorých sa sprostredkovali uzatvorenie finančnej služby, IT spoločnosti, zodpovedná osoba, účtovné a daňové spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti TIG.

TIG pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy vašich osobných údajov

Spoločnosť TIG uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). Pokiaľ dobu úschovy osobných údajov upravujú viaceré zákony, platí najdlhšia zákonná doba.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

TIG neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín, teda krajín mimo EÚ.

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi

Osoby, ktorých osobné údaje TIG spracováva majú nasledovné práva:

  • máte právo sa obrátiť na TIG a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracúvajú Vaše osobné údaje),
  • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje,
  • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • máte právo na výmaz Vašich osobných údajov,
  • máte právo na opravu Vašich osobných údajov,
  • máte právo namietať spracovania Vašich osobných údajov,
  • máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na korešpondenčnej adrese TIG.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie osobných údajov do doby jeho odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne.

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spôsob spracovania vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracovávanie a profilovanie osobných údajov (vyhodnotenie aspektov správania sa klienta).
Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe.

Bezpečnosť osobných údajov

TIG prijal v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja.

Tieto opatrenia sú podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise TIG, pričom každý zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, je povinný sa s nimi oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú, resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.

Kontaktné údaje

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť TIG, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel. +421 907 784 308 alebo na zodpovednú osobu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..