V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci vaše osobné údaje

Spoločnosť TOP INVEST GROUP, s.r.o., so sídlom Ľudovítová 74, 951 44 Ľudovítová, IČO: 36 781 703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19975/N (ďalej len „TIG").

Zodpovedná osoba určená v tig na ochranu osobných údajov

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel spracovávania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Účelom spracovania osobných údajov je uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Rozsah osobných údajov spracovávaných za účelom finančného sprostredkovania stanovuje Zákon. Osobné údaje slúžia najmä na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu prevádzkovatelia a pri nových klientoch pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na korešpondenčnej adrese: TIG, s.r.o., Ľudovítová 74, 951 44 Ľudovítová.

Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať' Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou TIG je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s TIG. Ide o servisné spoločnosti ako IT spoločnosti, advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, zodpovedná osoba, finančné inštitúcie, a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti TIG.

TIG pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Doba úschovy vašich osobných údajov

Spoločnosť TIG uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva. Máte právo sa obrátiť na TIG a zodpovednú osobu a požadovať' prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom, či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, obmedzenie spracovávania a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. Kontaktné údaje na uvedené osoby: Ľubica Slobodová, mobil: 0907 784 308. V prípade ak to uznáte za vhodné sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť TIG, tel: 0907 784 308, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na zodpovednú osobu Mentor Konzult s.r.o., tel. 00 421 903 704 254, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

základné kontakty

TOP INVEST GROUP, s.r.o.
Odbojárov 4619
955 01 Topoľčany


© 2021 TOP INVEST GROUP s.r.o.